Integritetspolicy

 

För Energiteamet i Umeå AB är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för personuppgifter
Energiteamet i Umeå AB behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter Energiteamet i Umeå AB kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak uppgifter som namn, adress, telefonnummer, epost och i vissa fall även personnummer och annan information du delger oss. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Vid din kontakt med oss gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter i våra system. Även när du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

 

Skydd av personuppgifter

Energiteamet i Umeå AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

 

Tillgång till personuppgifter

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Energiteamet i Umeå AB. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.
Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

 

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade.

 

Vid frågor om Energiteamet i Umeå AB hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till:

 

Energiteamet i Umeå AB

Kabelvägen 24 G

901 33 Umeå

eller via epost: info@energiteamet.com

 

Om du tror att Energiteamet i Umeå AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

 

Länkar

Våra länkar till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.